Shahadat Hossain Rajib (R), the Dhaka fast bowler, gives Khulna batsman Tushar Imran a stare

Shahadat Hossain Rajib (R), the Dhaka fast bowler, gives Khulna batsman Tushar Imran a stare

Shahadat Hossain Rajib (R), the Dhaka fast bowler, gives Khulna batsman Tushar Imran a stare

(Picture: Copyright © 2007 TigerCricket.com)