Teams Marion Collin played for

Women's List ASurrey Women (1980-1984)
Women's MiscellaneousSurrey Women Second XI (1969-1985)
 Redoubtables Women (1970-1995)
 ME Hide's XI (1972-1978)
 South Nutfield Women (1973-1976)
 Wallington Women (1975)
 Surrey Women (1975-1983)
 KDV Reichwald's XI (1975-1981)
 Surrey Women A (1978-1980)
 CJ Watmough's XI (1980)
 Tadkings Women (1981)
 Redoubtables Women Second XI (1996)